برای تماس با تلفنخانه از داخل دانشگاه با ۹ و از خارج از دانشگاه با ۳۱۴۰۰۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

(برای تماس از خارج دانشگاه باید به ابتدای شماره های زیر عدد ۳۱۴۰ اضافه گردد. ضمناً پیش کد شهر همدان ۰۸۱ است)